KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

ÖZEL KODİMER KOZAN DİYALİZ MERKEZİ olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere, Diyaliz Merkezimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Diyaliz Merkezimizin sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi, insan kaynağı yönetiminin gerçekleştirilmesi, Diyaliz Merkezimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurulan gerçek kişiler ile iş ortaklarımızın bu ilişkilerden kaynaklı hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, Güvenlik süreçlerinin temini, güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin yürütülmesi, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, Hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; Araştırma yapılması; Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; Kimliğinizi doğrulama; Diyaliz Merkezimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma; Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama; İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması;
Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, Diyaliz Merkezimiz içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitimlerinin koordinasyonu, ziyaretçi prosedürü ile acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel verileriniz;
Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, Diyaliz Merkezimize özgü hasta numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; Kredi kartı bilgileriniz, muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; Diyaliz Merkezimizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz; Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz; tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verileriniz Diyaliz Merkezimiz tarafından işlenecektir.

Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, Diyaliz Merkezimiz hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Aile Hekimliği Merkezleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü vb.) ile Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler, Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler, Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Diyaliz Merkezimizin faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Diyaliz Merkezimizin insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Diyaliz Merkezimiz tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma
Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik
olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma
Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi
Diyaliz Merkezimiz, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen
amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Diyaliz Merkezimiz, veri sahibi ile arasında
doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların
gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı
süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler
Diyaliz Merkezimiz,
• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
• kişisel verilerin muhafazasını
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı,
gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.
Diyaliz Merkezimiz elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile
ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Özel Kodimer Kozan Diyaliz Merkezi- Kodimer Kozan Diyaliz Tedavi Hizmetleri A.Ş. nin Ağlıboğaz Mh. 12083 Sk. No:8/A Kozan/ADANA adresine yazılı olarak, kodimersaglik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Diyaliz Merkezimize daha önceden bildirdiğiniz ve Diyaliz Merkezimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@kozandiyaliz.com adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Diyaliz Merkezimiz, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

Metin’deki Değişiklikler

Diyaliz Merkezimiz, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Diyaliz Merkezimiz değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.